2019 වසර මිතුන ලග්න හිමියන්ට

අධ්‍යාපනය සඳහා යහපත් කාලයකි.
ඉතා වගකීමෙන් රැකියා කටයුතු වල නියුතු විය යුතුය.
විය පැහැදම් මදක් වැඩි කාලයකි. නිසි කළමනාකාරිත්වයක් සහිතව සැලකීමෙන් වියදම් කල යුතුය.
උත්සාහය මත හොද දියුණුවක් ලබාගත හැකි කාලයකි.
ගේ දොර කටයුතු වලට සුබය.
යම් යම් රෝගී තත්ත්ව ඇති විය හැක.

ඔබගේ සියලුම ලග්න පලාපල සඳහා අපගේ ඔන්ලයින් සේවාව වෙත පිවිසෙන්න.

ඇතුල් වන්න