පහත පෝරමය නිවැරදිව පුරවා අපවෙත එවන්න.

ඔබගේ කේන්දර පත්‍රිකාවේ ඡායාරුපයක් හෝ Scan කල පිටපතක් අප වෙත එවීමෙන් අපගේ සේවාව ඔබහට ලබාදීමට වඩාත් පහසු හා කාර්යක්‍ෂම වේ.
.jpg, .jpeg, .png, .gif, .pdf, .doc, .docx, .txt යන ඕනෑම ආකාරයක File එකක් අමුනා එවිය හැක.

 

කේන්දර පත්‍රිකාවේ හා පුද්ගලික තොරතුරු එවීමේ පෝරමය.


  ස්ත්‍රීපුරුෂ


  පෙරවරුපස්වරු   

  සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු!

  horoscope lanka astrology service sri lanka  නිවැරදි තොරතුරු එවන්න.

  horoscope lanka astrology service sri lanka  උපන් දිනය වර්ෂය මාසය දිනය ලෙස ස්වයංක්‍රිය මෙනුවෙන් තෝරන්න.

  horoscope lanka astrology service sri lanka  උපන් වෙලාව පැය, මිනිත්තු, තත්පර ලෙස සදහන් කරන්න.

  horoscope lanka astrology service sri lanka  උපන් ස්ථානය, නගරය, දේශය සඳහන් කරන්න.

  horoscope lanka astrology service sri lanka  පොරොන්දම් ගැලපීම සඳහා දෙපාර්ශවයේම කෙන්දරපත් හා උපන්දින තොරතුරු එවන්න.

  horoscope lanka astrology service sri lanka  සේවය අවශ්‍ය කාරණය පැහැදිලි ලෙස විස්තරාත්මකව සඳහන් කරන්න.

  horoscope lanka astrology service sri lanka  දැනට පවතින කේන්දය පත්‍රිකාවක් ඇතොත් එහි පිටපතක් අමුනා එවන්න.

  horoscope lanka astrology service sri lanka  ආපසු දැනුම් දීමට නිවැරදි email ලිපිනය හා දුරකථන අංකයක් ලබාදෙන්න.